KAMUOYU AÇIKLAMASI

Hkmo Genel Merkezince Yayınlanan “Kamuoyu Bilgilendirmesi” Hakkında

 

            Değerli Harita Mühendisi meslektaşlarımız ve kamuoyuna;

Harita Kadastro Mühendisleri Odamızın (HKMO) 28/03/2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlamış olduğu “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 24/02/2017 tarih 12364128-180.99-E.447902 sayılı Röperli Kroki hakkındaki talimatı” hakkındaki kamuoyu duyurusunda kaleme alınan konular ve HKMO Yönetim Kurulunun 27/03/2016 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği (LİHKABDER) olarak konuya bakış açımız ve yaklaşımımızın açıklanması gereği doğmuştur.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) 5368 sayılı yasa ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik hizmetlerden tescile konu olmayan işlemlerin yapım ve kontrol sorumluluğu ile tescile konu işlemlerin yapım sorumluluğunu üstlenmek üzere kurulmuş bürolar olup, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile “Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik hizmetlerini yapmakla yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.” hükmüne haizdir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan talimat, Lisanslı Büroların işlemlerini düzenleyen 2010/4 sayılı genelgede “…aplikasyon işlemi neticesinde talep halinde Röperli kroki düzenlenebilir…” ifadesinden yola çıkılarak Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2018/998 E. ve 2015/849 K. sayılı ilamının Tapu Kadastro Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde ve özellikle TKGM’nün 2009/14 sayılı genelgesinde yer alan “Röperli Kroki” nin yine TKGM’nün 2010/4 sayılı genelgesinde konu edilen “Röperli Kroki” ile aynı olduğunu vurgulayarak bu işlemin Lihkablar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizmiştir.

TKGM’nün 2009/14 sayılı genelgesi, re’sen Kat Mülkiyetine geçiş aşamasında Kadastro Müdürlüklerince yapılacak cins değişikliği işlemi adımlarını da açıklamakta olup, Genelgede tapu siciline güven ilkesinin zedelenmemesi ve herhangi bir hak kaybına dolayısıyla da hazine zararına neden olunmaması için belediye ve valiliklerce binanın; vaziyet planına uygun olarak yapıldığının ve herhangi bir sınır tecavüzünün bulunmadığının tespitinden sonra yapı kullanma izin belgesi verilmesi yasal bir zorunluluktur.”…. ifadesi yer almaktadır. Aynı genelge içerisinde “…..Tapu Planları Tüzüğünün “Değişiklik işlemleri” başlıklı 9.maddesi, Değişiklik işlemleri, ilgilisinin talebine bağlı olarak, işlem çeşitlerine göre özel hükümleri gereğince yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan kadastro müdürlüğü, yetkili kuruluşlar veya lisanslı bürolar ya da serbest mühendis tarafından yapılır.” Hükmündedir. …..” ifadesine de yer verilmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkındaki 5368 sayılı yasadan ve Tapu Planları Tüzüğünün 9. Maddesinden yola çıkarak, Kadastro Müdürlüklerince yapılmakta iken Lisanslı bürolara devredilen Cins Değişikliği işleminde kullanılacak olan röperli krokinin Lihkablar tarafından yapılacak olmasının meslektaşlarımızı neden rahatsız ettiği anlaşılamamış, gerek Lisanslı Büroların ve gerekse Serbest Harita Bürolarının bağlı bulunduğu HKM Odamızın yanlı tutumuna anlam verilememiştir.

HKMO Yönetim Kurulu, yayınladığı bildiri ile serbest büro çalıştıran meslektaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kamu Denetçileri Kurumu’na yaptıkları başvuru ve bilgilendirmeler için müteşekkir oldukları yönündeki talihsiz açıklaması ise, dilekçe ekindeki asılsız, akıl ve mantık dışı yaklaşımların arkasında durduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının 2010 yılından bu yana hizmet vermelerine ve sadece Lihkablar tarafından yapılabilen “Birleştirme” işleminin ücretinin aradan geçen yedi yıla rağmen Mühendislik Hizmetleri Ücret Tarifesinden çıkaramayan HKM Odamız yönetim kurulunun, almış olduğu kararının 4. Maddesinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini ayrı bir meslek grubu olarak nitelendirmesi Lihkab Bürolarına ve Mühendislerine bakış açılarını adeta itiraf ettirmiştir. Konuyla ilgili Yürütme Organlarını eksik, yanlı ve yanlış bilgilendirme ile alınabilecek kararları kendine kar saymaya tevessül etmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği olarak, TKGM tarafından yayınlanan talimata açıklık getirilmiş, eksik ve özellikle yanlış bilgilendirmelerin düzeltilmesi ve  telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Meslek disiplini ve etik kurallarına bağlı her bir Serbest Harita Mühendisi veya Lisanslı Harita Mühendisi meslektaşlarımızın kendilerine ayrılan kulvarlarında vatandaşa en iyi hizmeti vermeye gayret gösterdiğinin inancını taşıdığımızın bilinmesini istiyoruz.

Meslek mensupları ile kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Lihkabder Yönetim Kurulu.