LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU DÖNEMİ

 (22.02.2016- 16.02.2018)

 

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği V. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiş olup; 15 Aralık 2017 tarihinde Derneğimiz internet sitesinden yayınlanmak ve üye e-mail adreslerine gönderilmek ayrıca  SMS göndermek suretiyle üyelerimize duyurulmuştur.

 

OLAĞAN GENEL KURUL VE GÜNDEM

 

Derneğimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 03.02.2018 Cumartesi günü Saat 11:00’de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1327. Sokak  Göksu Apt. No:10/19 Öveçler- Çankaya  ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Yukarıdaki tarihte yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde; ikinci toplantı aynı gündemle ve  çoğunluk aranmaksızın, 17.02.2018 Cumartesi günü Saat 11: 00’de, Eyüboğlu Hotel Karanfil Sk. No:73 Çankaya -ANKARA adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımı önemle rica ederiz.

LİHKABDER Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklamanın yapılması

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3. Başkanlık Divanı (Başkan ve iki üyenin) seçimi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4. 22.02.2016- 16.02.2018 tarihleri arasındaki dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve 22.02.2016- 31.12.2017 gelir – gider hesaplarının okunması ve ibrası,

5. 22.02.2016- 31.12.2017 tarihleri arasındaki dönem için, Denetçi raporlarının okunması ve Denetçilerin ibrası,

6. Devam eden ve sonuçlanmış davaların durum değerlendirilmesi,

7. LİHKAB işlemlerinde standartlığın sağlanması çalışmaları, LİHKABDER elektronik yazılım kullanımı ve geliştirilmesi,

8. Üyelik aidatı borçlarının tahsili, değerlendirilmesi ve uygulanacak yeni dönem aidat ücretinin belirlenmesi,

9. Dernek ana tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi

10. LİHKABların iş ve işleyişinde mevzuat kaynaklı sorunların değerlendirilmesi, (Soru-cevap)

11. Seçimler (Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri)

12. Dernek bünyesince kurulacak; Danışma Kurulu ile Etik ve Disiplin Komisyon’larının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi,

13. Bölge/İl Temsilcilerinin seçilmesi ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

14. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ

 

  1. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

 

 

Başkan                           :            Eyüp ÖZKAN

 

Başkan Yardımcısı     :           Bülent ERGÜL

 

Genel Sekreter            :           Tugay KAYA

 

Sayman                       :           Alper Zeki ŞAHİN

 

Üye                             :           Cahit TAŞPINAR

 

 

  1. SUNUŞ

 

  1. 5. Dönem Yönetim Kurulumuz, Dernek Tüzüğümüzün 12. maddesi gereğince iki yılda bir Şubat ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulunu 17 Şubat 2018 tarihinde yapma kararı almıştır.

Bu genel kurulda; 2005 yılında kanunlaşan ve 2010 yılı temmuz ayından itibaren faaliyette bulunan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının TKGM, HKMO ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinin gözden geçirilmesi, yaşanılan sorunlar başta olmak üzere bundan sonra da yaşanılması muhtemel sorunları, yürürlükteki mevzuatımızda (yönetmelik, genelge, yönerge vb.) var olan aksaklık ve eksikliklerin tespitine ilişkin konularla ilgili dernek görüşümüzün ortaya koyulması, bürolarımızın daha kurumsal bir hale gelmesi ve yeterli sayı ile ülke çapında faaliyet göstermesi  adına atılması gerekli adımların belirlenmesi ve tüm bu konulara ilişkin üyelerimizin görüşünü almayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Derneğimizin kurulması ve amacına uygun faaliyetleri sürdürebilmesi için gerekli olan maddi ve manevi katkı ile desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımızı sunar, canı gönülden teşekkür ederiz.

 

Yönetim Kurulumuz, tüm olumsuzluklara rağmen yaşanan sorunlara bir çözüm yolu bulabilmek için zor bir süreç geçirmiş ancak LİHKABların tanıtılması ve temsili için sizin desteklerinizle her türlü gayreti göstermiştir.

 

  1. FAALİYETLER

 

Değerli LİHKABDER üyeleri; 2 yıllık görev süreci sonucunda tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda yapılan muhtelif faaliyetlerin özeti aşağıdaki gibidir.

Yeni başladığımız dönemde ve 2 yıllık süre içerisinde bıktırmadan ancak kendimizi de unutturmadan birçok konuda  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün tüm üst düzey bürokratları ziyaret edilmiştir.

LİHKAB ile ilgili doğrudan veya dolaylı tüm konular ile ilgili olarak özellikle harita mühendisi vekiller başta olmak üzere ülke siyasetine yön veren siyasetçilerle görüşmeler yapılmıştır.

Bu yeni dönemde Yönetmelik gereği TKGM ce verilen eğitimin organizasyonu üstlenilmiş, eğitimin Antalya IC Green Palace  otelde yapılması sağlanmıştır.

Aplikasyon istemeyen Belediyeler ve Valilikler başta olmak üzere birçok kuruma yazılar yazılmış ve çok güzel sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca Vaziyet Planı istenmesinden, röperli krokiye, kentsel dönüşüm alanlarındaki sorunlardan, işlemlerin kimin yetkisinde olduğunun net belirlenmesine kadar birçok konuda, bize iletilen sorunlar için TKGM ye gerekli yazılar yazılmış ve takibi sağlanmıştır.

TKGM ile Veri Paylaşım Protokolü imzalanmış, ancak Dernek üzerinden işlenmesi planlanmış olan bu protokol yerine, Kadastro ve Bilgi Teknolojileri Daireleri Başkanlıklarınca hazırlanan TAKBİS, MEGSİS MERNİS kayıtlarına da ulaşabileceğimiz LİHKAB yazılımı hazırlanmış olup yazılımın pilot uygulamalarına başlanmak üzeredir.

Gerek üyelerimizin bireysel olarak gerekse genel mevzuat kapsamında karşılaşılan hukuksal ve idari sorunların çözümünde bizlere destek olması, süreçleri yönetmek ve takip etmek üzere Avukat Erdal Dayıoğlu ile süreklilik arzeden bir sözleşme yapılmış, kendisinin hizmetlerinden istifade edilmiştir. Devam eden ve sonuçlanan davalar ile ilgili bilgilendirmeyi Erdal bey yapacaktır.

TKGM de kurulan LİHKAB Komisyonunda LİHKAB ların Lisanslı Mühendislerin 2 üye ile temsili sağlanmıştır.

TKGM ve AFGANİSTAN ARAZI İDARESİ işbirliği çerçevesinde Çeşme de yapılan eğitim faaliyetlerinde LİHKAB modeli anlatılmıştır.

Şubat 2017 de yapılan Kentsel Dönüşüm Zirvesine platin sponsor olarak iştirak edilmiş ve stant açılmıştır.

TKMP kapsamında yapılan Değerleme konulu Çalıştaya 2 üye ile katılım sağlanmış ve kurulan Çalıştay Sonuç Komisyonlarında görev alınmıştır.

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünde Kat Mülkiyeti Kanunu ve Numarataj Yönetmeliği arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacı ile düzenlenen Çalıştaya üye olarak iştirak edilmiştir.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini engellemek için hayatlarını feda eden ve yaralanan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için yardım kampanyası düzenlenmiştir.

E-Büro ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmiştir.

Gerek üyelerimizden gerekse vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilerek, çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

01 Kasım 2016 tarihinde yapılan yeniden tercih sürecinde yoğun görüşmelerde bulunularak mevcut büroların kapatılmadan sürecin mahkeme kararına uygun olarak tamamlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda Röperli Kroki konusunda açılan davaya müdahil olunarak süreç içerisinde Cins Değişikliğine esas röperli krokilerin LİHKAB larca yapılması için çaba sarf edilmiş ve bu krokinin Cins Değişikliği işleminin bir parçası olduğu düşünüldüğünden bu çabanın devam etmesi gerektiği düşünülmektedir.

Ancak tüm LİHKAB lar olarak  birinci önceliğimiz kurumsallıktan ödün vermeyen sağlıklı bir büro planlaması ve sonrasında yapılacak sınav ile LİHKAB hizmetinin tüm  ülke sathına yayılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da HKMO tüm harita mühendisleri gibi Lisanslı Mühendislerin de odasıdır ve odamızın LİHKAB ların kurumsal yapısının devam etmesi, ülke çapına uygun dağılımla yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde gerekli çabayı göstereceği konusunda kuşkumuz bulunmamaktadır.

Harita sektöründe başarılı örgütsel faaliyetler sergileyen Piri Reis Harita Derneği, Harita Müteahhitleri İşadamları Derneği (Harmiad) ve Mühendis ve Mimarlar Grubu (MMG) ile karşılıklı dayanışmamız geliştirilerek sürdürülmektedir.

Tüm bu süreçte siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımları ile birçok temsilcilik bölgelerimizde toplantılar yapılmış ve Yönetim Kurulumuza iletilmiştir. Katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza, kurum kuruluşların yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Önemli bir kamu hizmeti veren ve amacı, içeriği ve standartları tam olarak belirlenmiş Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarının sorunlarını bertaraf ederek kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak derneğimizin asıl amaçları arasında yer almaktadır.

 

 

4.YENİ ÜYE VE İSTİFA KAYITLARI İLE ÜYE SAYISI DURUMU

 

Dernek yönetimimizce gerek ön tercih toplantısında, gerek Antalya da  yapılan eğitim sırasında yeni Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi olan arkadaşlarımıza derneğimizi tanıtmak ve LİHKAB kurumunun varlığına verilen desteği anlatmak suretiyle her zaman birlik ve beraberliğin önemi vurgulanmış hepimiz için tek dayanışma çatısının LİHKABDER olduğu anlatılarak bütün büro sahiplerinin derneğimize üye olması hedeflenmiştir. Bu çerçevede şu an itibarı ile 216 üyemiz bulunmaktadır.

 

  1. SONUÇ

 

Değerli LİHKABDER üyeleri;

 

LİHKAB yapısının/kurumunun ülkemizde sağlam bir zemine oturtulabilmesinde, Harita Mühendisliği sektöründe doğru bir konumda konuşlandırılmasında her birimize önemli görevler düşmektedir. LİHKAB sürecinde yaşanan ve yaşanması muhtemel zorlukların aşılması, LİHKAB yapısının sağlam temeller üzerinde geleceğe doğru ilerlemesi ancak Lisanslı Mühendislerin birlik ve beraberlik duygusuyla ve tek yumruk olgusuyla hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Bizleri bu çerçevede bir arada tutan yapı LİHKABDER dir.

Değerli üyeler; Çalışma Raporu 22.02.2016 – 16.02.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışma raporu www.LİHKABder.org.tr sayfasında ayrıca yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, seçildiğimiz günden beri, tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda büyük bir özveri ile çalıştık. Ancak başarı için üyelerimizin Derneğimize maddi ve manevi destek sağlaması, bölgesel toplantılar yaparak bizlere destek verilmesi çok önemlidir. Derneğimiz amacına uygun her türlü faaliyette görev almanız bizleri sevindirecektir.

 

Kurucu Başkan’ımızdan en son üyemize kadar, bu davaya emek veren, gönül veren, destek veren herkese, bizlere göstermiş olduğunuz büyük güvene teşekkür ediyoruz.

 

22.02.2016 – 16.02.2018 tarihleri arasını kapsayan, Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu Genel Kurulun takdirlerine saygılarımızla arz ederiz.

 

 

LİHKABDER YÖNETİM KURULU