2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU


1)Yönetim Kurulumuzca 14 Ocak 2020 tarihli kararına istinaden Tüzüğümüz gereği yapılacak olan 2020 yılı Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2020 tarihinde saat 11:00 de Aşağı Öveçler Mahallesi 1327. Sokak Göksu Apt. No:10/19 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına,bu yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündemle ve çoğunluk aranmaksızın 15.02.2020 günü saat 11:00 de TAKAV Bahçelievler Mahallesi,Taşkent Caddesi(Eski 1. Cad.) No:56 Çankaya/ANKARA adresi toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


2)Olağan Genel Kurul duyurusunun web sayfamızda ve üyelere e-posta ile bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM
1) Açılış ve Yoklama yapılması
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3) Başkanlık Divanı(Başkan ve iki üyenin)seçimi vetoplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi.
4) 17.02.2018-31.12.2019 tarihleri arasındaki dönem için Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider hesaplarının okunması ve ibrası,
5) 17.02.2018-31.12.2019 tarihleri arasındaki dönem için Denetçi Raporlarının okunması ve Denetçilerin ibrası,
6) Devam eden davaların durum değerlendirmesi,
7) Lihkabların iş ve işleyişinde mevzuat kaynaklı sorunların değerlendirilmesi.
8) Üyelik aidat borçlarının tahsili,değerlendirilmesi ve uygulanacak yeni dönem aidat ücretinin belirlenmesi,
9) Dernek ana tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi,
10) Seçimler(Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri)
11) Dernek bünyesinde kurulacak;Danışma Kurulunun 5 asil ve 5 yedek üyelerinin belirlenmesi,
12) Bölge/İl Temsilciliklerinin seçim,yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
13) Dilek,Temenniler ve Kapanış.