Yer Gösterme

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme  işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü  değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Gerekli Belgeler :
1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği, (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)
– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,
– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

gok1